• 19 Feb 2018 13:16 Rimšēviču tur aizdomās par vismaz 100 000 eiro kukuļa pieprasīšanu
 

Vēlies kļūt par BNS abonentu?

BNS ziņu vide pieejama tikai abonentiem. Lai par tādu kļūtu, jāreģistrējas!

 
 

Seko Mums

Follow BNS-Latvija on Twitter

 

BNS Ētikas kodekss

I. Ievads

 

1. BNS ir neatkarīga ziņu organizācija, kas sniedz vispusīgu informāciju par svarīgākajiem notikumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
2. Mēs strādājam un esam atbildīgi savu lasītāju un netieši arī visas sabiedrības priekšā.
3. Mēs apzināmies, ka mūsu lasītāji paļaujas uz mūsu rakstīto, pieņemot svarīgus lēmumus savā profesionālajā darbībā. Mēs atzīstam, ka viņu uzticība ir mūsu panākumu pamats.
4. BNS ir pilnībā atklāta par saviem īpašniekiem un organizācijas struktūru.
5. BNS ir daļa no koncerna “Alma Media”. “Alma Media” vērtības ir žurnālistikas brīvība un plurālisms, pārliecība par savu darbu, komandas darbs.
6. Ziņu kvalitāte ir galvenais vadmotīvs ikkatrai BNS redakcijas darbībai.
7. Galvenais princips un pamatvērtība visām mūsu darbībām ir cieņa pret cilvēktiesībām un pamatbrīvībām.
8. Kodekss ir attiecināms uz BNS informācijas vākšanas un ziņu veidošanas darbu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
9. Kodekss nosaka minimālos standartus: stingrākas prasības var noteikt redaktori, ja tas nepieciešams konkrētos apstākļos.
10. BNS nedrīkst iesaistīties darbībās, kas mazina mūsu spējas informēt precīzi, objektīvi un vispusīgi.
11. Savā darbībā mēs ievērojam nosacījumus, ko informācijas vākšanai un ziņu veidošanai nosaka valstu likumi un starptautiskās tiesības.
12. BNS redaktori stingri ievēro to valstu žurnālistu un ziņu izdevēju ētikas kodeksus, kurās viņi strādā.
13. Mēs pretojamies pārmērīgiem un nepamatotiem plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežojumiem.II. Redakcijas politika

1. Ziņu vērtību nosakām pēc to ietekmes uz sabiedrību, tās grupām un tirgiem.
2. Informācijas vākšanas darbā sabiedrības intereses ir mūsu prioritāte.
3. Mēs vienmēr izmantojam godīgus informācijas iegūšanas līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams un ir attaisnojams ar sabiedrības interesēm.
4.Kad vien iespējams, mēs nodrošinām mūsu ziņu ticamību, meklējot apstiprinājumu no savstarpēji neatkarīgiem avotiem.
5. Mēs vienmēr cenšamies iegūt komentārus no visām notikumā iesaistītajām pusēm. Ja tādi komentāri nav pieejami pirms svarīgas un steidzamas ziņas izplatīšanas, mēs papildinām ziņu pēc komentāru saņemšanas.
6. BNS pret visām notikumā iesaistītajām pusēm izturas vienlīdzīgi.
7. Mēs savus informācijas avotus iepazīstinām ar sevi un to, vai viņu sniegtā informācija tiks publiskota.
8. Mēs nelūdzam un neizmantojam informāciju, kas iegūta no bērniem un/vai cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, izņemot gadījumus, ja ir saņemta viņu vecāku/aizbildņu atļauja un/vai tas ir sabiedrības interesēs, un/vai tas ir intervējamās personas interesēs, un/vai intervijas sniedzējs apzinās sekas.
9. Mēs nepiedāvājam un nemaksājam naudu un nepiedāvājam citus ekonomiskus ieguvumus par informācijas sniegšanu.
10. Mēs izvairāmies publicēt informāciju, ko snieguši anonīmi avoti, ja vien tas nav sabiedrības interesēs vai ir nepieciešamība aizsargāt avotu, kā arī esam izdarījuši visu, lai saņemtu apstiprinājumu no neanonīma avota.
11. Mēs cienām nevainības prezumpcijas principus.
12. Mēs izvairāmies publiskot noziegumu vai negadījumu upuru vārdus, ja vien tas nav sabiedrības interesēs.
13. Mēs veidojam ziņas iespējami precīzi.
14. Mēs izmantojam visas iespējas pārbaudīt ziņas precizitāti pirms tās publicēšanas.
15. Mēs atzīstam kļūdas un neprecizitātes un atklāti un skaidri tās izlabojam, tiklīdz tās ir atklātas.
16. BNS neveicina stereotipus par rasi, dzimumu, vecumu, reliģiju, etnisko piederību, ģeogrāfiju, seksuālo orientāciju, invaliditāti, fizisko izskatu un citām sociālā statusa īpašībām.


III. Neatkarība un caurskatāmība


1. Mēs ziņu lentās nekad nepublicējam citu avotu, bet tikai savu redakcionālo komandu veidotu saturu.
2. Mēs nekad neļaujam mūsu ziņas rediģēt cilvēkiem ārpus mūsu redakcionālās komandas.
3. Nevienam, izņemot BNS redakciju, nav ļauts iepazīties ar ziņām pirms to publicēšanas, izņemot personas, kas konkrētajā ziņā ir citētas, turklāt tas tiek darīts saprātīgos termiņos.
4. Ziņu veidošanā BNS satura abonentiem nav priekšroka un pret viņiem netiek attiecināti izņēmumi vispārējā redakcionālajā politikā.
5. Cenšamies nepieņemt apmaksātus komandējumus vai jebkādu citu ar ziņu tapšanu saistīti izdevumu segšanu, izņemot gadījumus, kad tas ir sabiedrības interesēs. Tādos gadījumos mēs publiskojam noslēgtās vienošanās.
6. Nekad neuzņemamies par pienākumu atspoguļot kādu notikumu apmaiņā pret apmaksātiem komandējumiem.
7. Nepieņemam jebkādus maksājumus vai dāvanas, vai jebkādu privātu guvumu, ko var uztvert kā tiešu vai netiešu mēģinājumu ietekmēt ziņu saturu.
8. Redakcijas darbiniekiem par iespējamām interešu konflikta situācijām nekavējoties jāinformē savs vadītājs.
9. Uzskatām, ka ir jāatklāj ikviens esošs vai iespējams interešu konflikts, tāpat kā ikviena strīdīga situācija vai aizspriedumi, kas veidojas BNS darbinieku privāto vai ekonomisko interešu dēļ, viņu ģimenes locekļu un/vai citu ar viņiem saistītu personu dēļ, vai arī viņu politisko, reliģisko vai ideoloģisko pārliecību, vai arī viņu piederības kādai rasei, etniskajai vai citai sociālai grupai, kas katrā konkrētajā gadījumā var ietekmēt objektivitāti, atspoguļojot kādu notikumu.
10. Apmaksāta BNS redakcijas darbinieku darbība ārpus BNS ir atļauta, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saskaņota ar vadību.
11. BNS redakcijas darbinieki nedrīkst izmantot darbā iegūto informāciju, kas pieejama tikai aģentūrai BNS, lai gūtu personisku labumu.
12. Izmantojot ārējo resursu attēlus, mēs norādām, kas to sniedz un vai mēs to lūdzām, vai arī mums to piedāvāja.
13. BNS atklāj visus regulatoru vai tiesu lēmumus, kas saistīti ar BNS.


IV. Iekšējās attiecības

1. Ikviens redakcijas darbinieks var paust viedokli par jebkuru redakcionālu jautājumu.
2. Žurnālisti var attiekties no uzdevumiem, kas ir pretrunā likumam, šim kodeksam, kā arī interešu konflikta dēļ vai citu pamatotu iemeslu dēļ.
3. Žurnālistiem ir jāziņo vadībai par ikvienu mēģinājumu izdarīt spiedienu, lai viņi pārkāptu šo kodeksu.
4. Redakcionālos lēmumus pieņem atbildīgais redaktors.
5. BNS uzņemas pilnīgu atbildību par publicētajām ziņām, izņemot gadījumus, kad žurnālists, kas publicēja ziņu, apzināti vai aiz nevērības pieļāvis kļūdas.


V. Ārpus BNS

1. Gan pildot darba pienākumus, gan ārpus tiem BNS redakcijas darbiniekiem jāizvairās no rīcības, kas varētu mazināt BNS lasītāju uzticību viņa/viņas spriedumiem.
2. BNS redakcijas darbinieki BNS vārdā var runāt vien tad, ja ir saņēmuši tiešā vadītāja atļauju.
3. Visi BNS žurnālisti tiek aicināti atklāt savu identitāti, kad izsaka viedokli tiešsaistes medijos.

 

 

ECB valūtas kursi
2016-01-21


1 EUR = 0.7718 GBP
1 EUR = 9.7033 NOK
1 EUR = 9.3527 SEK
1 EUR = 1.0893 USD
1 EUR = 91.7660 RUB